• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Monika Wojtanek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mańka Project Monika Wojtanek-Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Kraków NIP 5512449243 , REGON 380176032 jest właścicielem serwisu internetowego www.bizuteriafurora.pl i przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis („Serwis”) oraz klientów dokonujących zakupów online w sklepie internetowym  na stronie www.bizuteriafurora.pl. 

Administrator serwisu dokłada najwyższych starań w celu ochrony powierzonych danych osobowych użytkowników oraz klientów.


 1. DEFINICJE

1.1. Administrator Danych – Monika Wojtanek-Woźniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mańka Project Monika Wojtanek-Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Kraków NIP 5512449243, REGON 380176032.

1.2. Dane/dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych pod adresem www.bizuteriafurora.pl 

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub zarejestrowana w Serwisie korzystająca z jednej lub kilku funkcjonalności Serwisu.

 1. DOSTĘP DO SERWISU

2.1. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów w Serwisie, wskazane jest dokonanie przez użytkownika wypełnienie formularza zamówienia. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia zamówionych produktów pod wskazany adres.

2.2. Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, związanych z zamówieniem produktów online. 


 1. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  

Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe;
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • data i czas systemowy rejestracji w serwisie;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 1. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz systemem informatycznym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.


 1. DANE OSOBOWE

5.1. Dane osobowe klientów, dane osobowe użytkowników Serwisu podane w formularzu zamówienia, jak również inne zebrane dane osobowe użytkowników przetwarzamy zgodnie z przepisami europejskimi - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) raz w sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód, wymogami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną z póź. zm.. 


5.2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. 

Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. 

Ponadto, jako Administrator Danych osobowych zebranych poprzez Serwis możemy w drodze umowy powierzenia przekazać te dane innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO. 


5.3. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających serwis internetowy www.bizuteriafurora.pl są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.


5.4. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): bizuteriafurora@gmail.com wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.


5.5. Dnia 25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru. Wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w dniu 25 maja 2018 r. zostaje zniesiony obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych. Oznacza to, że od tego dnia nie trzeba przesyłać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji, zgłoszeń zmian w zbiorach ani wniosków o wykreślenie.


5.6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Wojtanek-Woźniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mańka Project Monika Wojtanek , ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Kraków , NIP 5512449243 , REGON 380176032.

5.7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 


 1. a) wykonania umowy sprzedaży towarów oferowanych w serwisie www.bizuteriafurora.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością jego realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez Sklep BIŻUTERIA FURORA prowadzony przez Sprzedawcę w ramach zawieranych z Państwem umów,

 1. b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Sklepu BIŻUTERIA FURORA prowadzonego przez Sprzedawcę, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;

 1. c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

 1. d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt; 

 1. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Sklepu BIŻUTERIA FURORA prowadzonego przez Sprzedawcę,

 1. e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Sklepu BIŻUTERIA FURORA prowadzonego przez Sprzedawcę, przez okres 3 lat od zakończenia umowy;

5.8. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, providerzy płatności on-line.  


5.9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając maila na adres: bizuteriafurora@gmail.com


 1. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Serwis www.bizuteriafurora.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe do naszego Serwisu.


 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników Serwisu na łamach niniejszego Serwisu.


 1. KONTAKT

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu o kontakt na adres poczty elektronicznej: bizuteriafurora@gmail.com


 1. POLITYKA COOKIES 

9.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu. 

9.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

9.3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

9.4. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (1)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu; (2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; (3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; (4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

9.5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

9.6. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. 

9.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. 

9.8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.